Abonnementsbrev november 2019 udgave

Nye emner i november 2019 udgaven:


Beskæftigelsesindsats

I august 2018 blev der indgået en bred politisk aftale om at forenkle beskæftigelsesindsatsen til ikrafttrædelse januar 2020. Indsatsen vil fremover kunne tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte borger, ved hjælp af en række minimumsregler. 

Der er oprettet en ny gruppe 15.18 til jobcentertilbud, som kan gives hver for sig eller i kombination:

Emnerne flyttes fra den nuværende gruppe 15.20 beskæftigelsesindsats.

Dertil kommer et nyt emne om det skærpede tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats, som også er et led i reformen:


Paragrafhenvisningerne på loven (aktiv beskæftigelsesindsats) er konsekvensrettet til 1. januar 2020 og bekendtgørelserne bliver efterfølgende opdateret, efterhånden som de udkommer.


Digitale sundhedsydelser

Vi har oprettet en ny gruppe til sager om digitale sundhedsydelser, i form af sundhedsydelser der gives over afstand ved hjælp af digital understøttelse via www, ligesom den kan rumme digitale platforme, apps, sundhedsportaler.


Forbrænding af husdyrgødning

Kommunerne fået til opgave at vurdere om anlæg til forbrænding af husdyrgødning overholder kravene vedrørende miljøbeskyttelse, hvilket bl.a. omfatter en række kontrolbesøg. For at dække omkostningerne i forbindelse med dette, opkræver kommunerne brugerbetaling fra brændingsanlæggene.Emner der udfases/flyttes:

Som konsekvens af reformen af beskæftigelsesindsatsen, udgår/flyttes en række KLE-emner i 2020:


Nye og ændrede retskilder:

KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort. Samtidig opdateres emner og stikord, så de afspejler ny lovgivning og ændringer i den eksisterende, fx i form af ændrede paragraffer eller stykker.

I november-versionen af KLE er der således tilføjet en række nye retskilder, fx:

  • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
  • Lov om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen og forskellige andre love (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.)
  • Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer
  • Bekendtgørelse om opfølgning i sygedagpengesager
  • Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2020
  • Forslag til lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere


Vi henviser i KLE direkte til relevante ændringslove, så man hurtigt kan orientere sig i de nye paragraffer, indtil de bliver skrevet ind i de tilhørende hovedlove.


Nye stikord:

November-udgaven af KLE er udvidet med over 100 nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner, ændret praksis i kommunerne eller ny lovgivning.

De nye stikord fordeler sig på flere hovedgrupper og dækker sagsområder som fx veje og adresser, beskæftigelsesområdet, folkeskoleundervisning og telemedicin.

Klik her for at se de alle ændringer i november udgaven


Visning af historiske emner på KLE-online

I løbet af december kommer der en udvidelse på KLE-online. Det bliver muligt at se historiske og rettede emner og facetter. Der kommer et nyt menupunkt Historiske, samt en rødmarkering af udgåede grupper og emner inkl. historik. Datoer for oprettelse, rettet og udgået vises via ur ikonet.


KLE-Online frigivet i Version 2.6

Den 23. november 2018 er KLE-Online lanceret i version 2.5 med kontoplansøgning

Ændringer i version 2.6:

På KLE-Online har det længe været muligt at browse i en redigeret version af den autoriserede kontoplan fra Økonomi- og indenrigsministeriet. Nu er det ligeledes blevet muligt at søge i kontoplanen via fanebladet "Kontoplan" på søgesiden.


KLE-Online frigivet i Version 2.5

Den 25. maj 2018 er KLE-Online lanceret i version 2.5 med slettefrister efter GDPR.

Ændringer i version 2.5:

Slettefristerne tilgås via det ny timeglasikon ud for de relevante KLE-emner.


KLE-Online frigivet i Version 2.4

Den 8. oktober 2015 er KLE-Online lanceret i version 2.4 med nyt layout.

Ændringer i version 2.4:

Det nye layout har til formål at vise KLE i en mere strømlinet udgave med færre farver og en mere overskuelig emneplansvisning, hvor emner som udgangspunkt kun vises, hvis brugeren vælger det. I den forbindelse er der tilføjet en række genvejsknapper i toppen emneplanen, som giver mulighed for at folde valgfri grupper samt relaterede information ud på valgte grupper.

Layoutet er nu også tilpasset, så det er nemmere at tilgå KLE-Online via tablets.


KLE-Online frigivet i Version 2.3

Den 20. marts 2014 er KLE-Online lanceret i version 2.3 med mapping til Indenrigsministeriets kontoplan.

Ændringer i version 2.3


KLE-Online frigivet i Version 2.2

Den 1. juli 2013 er KLE-Online lanceret i version 2.2 med mapping til FORM.

Ændringer i version 2.2


KLE-Online frigivet i Version 2.1

Den 26. oktober 2012 er KLE-Online lanceret i version 2.1 med specialiserede søgninger.

Ændringer i version 2.1


KLE-Online frigivet i Version 2.0

Den 8. september 2011 er KLE-Online lanceret i version 2.0 med facetteret søgning.

Ændringer i version 2.0


KLE-Online frigivet i Version 1.01

Den 10. juli 2010 har frigivet en mindre opdatering af KLE-Online.

Ændringer i version 1.01


KLE-Online frigivet i Version 1.0

Den 26. november 2009 er KLE-Online blevet frigivet i en version 1.0, der byder på en lang række nye nyttige funktioner.

Siden maj 2009 har KLE-Online været tilgængelig i en beta-version, hvor den største nyhed var søgefeltet. I det kan man ved at indtaste søgeord nemt fremsøge emner og handlingsfacetter. Hvis man vil have vist KLE i en begrænset udgave, gav filter-funktionen, som var en anden større nyhed, mulighed for det. Samtidig videreførtes det fra KLE-NEM kendte overblik over emner, handlingsfacetter og de blanketter og love og bekendtgørelser, der måtte knytte sig til et emne.

Vi har videreudviklet på KLE-Online og justeret til på baggrund af de foreløbige erfaringer.

I søgefeltet kan man eksempelvis nu også vælge at fremsøge emner ved at søge på titler på love og bekendtgørelser. Der er også kommet en såkaldt ”auto-suggest” funktion på i søgefeltet, så man ved indtastning af to eller flere bogstaver får vist en liste med forslag fra stikordslisten i KLE.

I emneplanen har ikonerne for links til retskilder, blanketter og servicetekster fået et nyt design. Der er også kommet et nyt ikon ”stikord til emne”, der giver mulighed for at få vist alle stikord knyttet til et emne. Det kan være en stor hjælp, hvis man vil have et hurtigt overblik over emnets indhold.

Den opmærksomme bruger vil også lægge mærke til, at der ikke længere er et menupunkt for visning af stikord i venstre-menuen. Det skyldes, at fremsøgning af emner fremover foregår via søgefeltet.


Nedenfor vises en liste over de største nyheder i KLE-Online Version 1.0:

Søg på lov eller bekendtgørelse via søgefeltet Auto suggest i søgefelt Stikord til emne Sagsguide for udvalg, råd og nævn (Relancering) Login Få vist tidligere udgaver af KLE-Online ”KLE-NEM visning” Pædagogiske hjælpevideoer

God fornøjelse med brugen af KLE-Online!