Videomateriale om KL Emnesystematik

    

(Videoerne ligger i .mp4 format, og åbner i et selvstændigt vindue. Det anbefales at sørge for god lyd)Dybe links til emner

Syntaks for(http-URI) dybe links

http://www.kle-online.dk/emneplan/[hovedgruppenr.]/#_[4-cifret gruppenr. eller 6-cifret emnenr]

Eksempel

http://www.kle-online.dk/emneplan/05/#_05.04.06

Vær opmærksom på at hovedgruppenr. skal være hovedgruppen for de pågældende grupper og emner.


Det er ligeledes muligt at folde indholdet bag ikonerne ud, således man kan vise retskilden, serviceteksten eller stikord i opslaget. Mønsteret ser således ud:

../emneplan/[Hovedgruppenr]?q=open_[tal]#_[4-cifret gruppenr. eller 6-cifret emnenr]

Hvor tallet angiver hvilken type relateret indhold der skal foldes ud:
1 = serviceside, 2 = stikord, 3 = lovhenvisninger, 4 = slettevejledning, 5 = blanketter, 6 = kontoplan

Eksempel

http://www.kle-online.dk/emneplan/05?q=open_1/#_05.04.06


Begreber - FKAS (fælles kommunalt administrativt sprog)

Begrebslisten udvides løbende. 
Opdateret 11-03-2021.
Kontakt gerne redaktionen med forslag til begreber på listen.


termdefinitionevt. uddybende beskrivelseevt. relateret term
§7 arkiv (efter arkivloven)Kommunal arkivinstitution, der varetager de formål, som er nævnt i arkivlovens § 7. relateret term: Offentligt arkiv
Administrativt arkiv Dokumenter og sager der er retsgyldige, under behandling, eller som myndigheden har administrativ brug for.  
Afgjort sagSag hvor myndigheden har truffet en afgørelse. relateret term: Sagsgang
AfgørelseForvaltningsakt i form af en udtalelse der fastsætter, hvad der er eller skal være ret i et foreliggende tilfælde.  
Afleveret sagSag der er afleveret til opbevaring på offentligt arkiv.  
Aflevering til arkivOverdragelse af arkivalier til opbevaring på offentligt arkiv.  
AfleveringsbestemmelseForskrift der fastlægger, hvilke data fra et it-system, der skal afleveres til et offentligt arkiv.  
AfleveringsversionArkiveringsversion som er afleveret til offentligt arkiv. relateret term: Se også arkiveringsversion, bevaringsversion og tilgængeliggørelsesversion.
Afsluttet sagSag som myndigheden ikke længere behandler.  
Aktiv sagTilstand for en sag, der er i administrativ brug.  
AnkePrøvelse af en afgørelse ved en højere instans.  
ArkiveringsversionSystemuafhængigt udtræk af data og dokumenter fra et it-system suppleret med dokumentation af data.  
ArkivinstruksEn bindende vejledning med principper for hvordan en myndighed danner og håndterer arkivalier. relateret term: Jounalvejledning / esdh vejledning / journalinstruks
BevaringMyndigheden skal sikre at informationer opbevares som arkivalier i al fremtid efter arkivmæssige hensyn.  
Bevarings- og kassationsbestemmelserRegler udstedt af Rigsarkivet, som fastsætter, hvilke informationer, der er bevaringsværdige og hvilke, der skal kasseres, medmindre kommunalbestyrelsen træffer beslutning om merbevaring. relateret term: Merbevaring
BevaringsbestemmelserneSe bevarings- og kassationsbestemmelser.  
DelegationOverdragelse af beføjelse  
DokumentInformationsbærende enhed omfattet af offentlighedslovens dokumentbegreb.  
EmnesystematikIndeling af emner i en tematisk orden.  
EnkeltsagOplysninger der ligger til grund for én afgørelse, én beslutning eller tilsammen afspejler ét administrativt forløb.  
EnkeltsagsprincippetOrganisatorisk beslutning om at danne sager som enkeltsager.  
JournalnummerEt nummer tildelt fra en journalplan/-systematik.  
JournalplanRegistreringssystematik til brug for journalisering.  
JournalsystemAdministrativ logik til registrering af dokumenter efter offentlighedslovens § 15.   
KontekstdokumentationDokumentation af et it-systems administrative anvendelse og tekniske indretning til brug for en arkiveringsversion

Logisk sletningHandling, der sikrer at oplysningerne ikke længere er tilgængelige for forvaltningen. relateret term: Soft-delete
NotatpligtLovbestemt krav om at notere indholdet af oplysninger eller vurderinger i en sag, hvor der vil blive truffet afgørelse, såfremt de ikke fremgår af sagens dokumenter.  
Offentligt arkivRigsarkivet samt kommunale og regionale arkiver, jf. arkivlovens § 2. relateret term: § 7 arkiv
Sag (1)Abstrakt begreb, som betegner et anliggende, et problem eller lignende  
Sag (2)Afgrænset samling af sammenhørende dokumenter og sagsmetadata til administrative formål.  
SaggruppeSøgenøgle i en journalplan.   
SagsdannelseForvaltningens afgrænsning af hvilke oplysninger der hører til en sag.  
SagsgruppeGruppering af sager i et arkivsystem/esdh system om samme myndighedsopgaver.  
SagsnummerEntydig nøgle til identifikation af en sag.  
SamlesagSum af enkeltsager ordnet efter en person, et emne eller et formål.bemærkning: I staten anvendes også termen dossiersag som betegnelse for dokumenter/oplysninger samlet om en juridisk enhed. 
Sletning (fra it system)Handling, der sikrer at oplysningerne ikke længere eksisterer. relateret term: Se også logisk sletning
SlettefristDen angivede tidsfrist for sletning af de forskellige kategorier af oplysninger (jf. databeskyttelsesforeningens artikel 30, stk.1, nr. 1 litra f).bemærkning: Fx de vejledende slettefrister i KLs fortegnelser 
StilstandstidEn organisatorisk bestemt frist for hvor længe en sag kan ligge uden aktivitet, inden den bør afsluttes.  
Åben sag (punkt på dagsorden)Sag der behandles på den del af et kommunalbestyrelsesmøde, hvor offentligheden har adgang til informationerne.