Videomateriale om KL Emnesystematik

    

(Videoerne ligger i .mp4 format, og åbner i et selvstændigt vindue. Det anbefales at sørge for god lyd)Dybe links til emner

Syntaks for(http-URI) dybe links

http://www.kle-online.dk/emneplan/[hovedgruppenr.]/#_[4-cifret gruppenr. eller 6-cifret emnenr]

Eksempel

http://www.kle-online.dk/emneplan/05/#_05.04.06

Vær opmærksom på at hovedgruppenr. skal være hovedgruppen for de pågældende grupper og emner.


Det er ligeledes muligt at folde indholdet bag ikonerne ud, således man kan vise retskilden, serviceteksten eller stikord i opslaget. Mønsteret ser således ud:

../emneplan/[Hovedgruppenr]?q=open_[tal]#_[4-cifret gruppenr. eller 6-cifret emnenr]

Hvor tallet angiver hvilken type relateret indhold der skal foldes ud:
1 = serviceside, 2 = stikord, 3 = lovhenvisninger, 4 = slettevejledning, 5 = blanketter, 6 = kontoplan

Eksempel

http://www.kle-online.dk/emneplan/05?q=open_1/#_05.04.06


Begreber - FKAS (fælles kommunalt administrativt sprog)

Begrebslisten udvides løbende. 
Opdateret 23-02-2021.
Kontakt gerne redaktionen med forslag til begreber på listen.

termdefinitionevt. uddybende beskrivelseevt. relateret term
§7 arkiv (efter arkivloven)Kommunal arkivinstitution, der varetager de formål, som er nævnt i arkivlovens § 7. relateret term: Offentligt arkiv
Afgjort sagSag hvor myndigheden har truffet en afgørelse. relateret term: Sagsgang
Afleveret sagSag der er afleveret til opbevaring på offentligt arkiv.  
AfleveringsbestemmelseForskrift der fastlægger, hvilke data fra et it-system, der skal afleveres til et offentligt arkiv.  
Afsluttet sagSag som myndigheden ikke længere behandler.  
Aktiv sagTilstand for en sag, der er i administrativ brug.  
AnkePrøvelse af en afgørelse ved en højere instans.  
ArkiveringsversionEn systemuafhængig kopi af data til arkivformål efter gældende regler.  
BevaringMyndigheden skal sikre at informationer opbevares som arkivalier i al fremtid efter arkivmæssige hensyn.  
Bevarings- og kassationsbestemmelserRegler udstedt af Rigsarkivet, som fastsætter, hvilke informationer, der er bevaringsværdige og hvilke, der skal kasseres, medmindre kommunalbestyrelsen træffer beslutning om merbevaring. relateret term: Merbevaring
DelegationOverdragelse af beføjelse  
DokumentInformationsbærende enhed omfattet af offentlighedslovens dokumentbegreb.  
EmnesystematikIndeling af emner i en tematisk orden.  
EnkeltsagOplysninger der ligger til grund for én afgørelse, én beslutning eller tilsammen afspejler ét administrativ forløb.  
EnkeltsagsprincippetOrganisatorisk beslutning om at danne sager som enkeltsager.  
JournalnummerEt nummer tildelt fra en journalplan/-systematik.  
JournalplanRegistreringssystematik til brug for journalisering.  
Logisk sletningHandling, der sikrer at oplysningerne ikke længere er tilgængelige for forvaltningen. relateret term: Soft-delete
Offentligt arkivRigsarkivet samt kommunale og regionale arkiver, jf. arkivlovens § 2. relateret term: § 7 arkiv
SaggruppeSøgenøgle i en journalplan.   
SamlesagSum af enkeltsager ordnet efter en person, et emne eller et formål.bemærkning: I staten anvendes også dossiersag som betegnelse for dokumenter/oplysninger samlet om en juridisk enhed. 
SlettefristDen KLE angivede tidsfrist for sletning af de forskellige kategorier af oplysninger (jf. databeskyttelsesforeningens artikel 30, stk.1, nr. 1 litra f). relateret term: KLs fortegnelser
Åben sag (Punkt på dagsorden)Sag der behandles på den del af et kommunalbestyrelsesmøde, hvor offentligheden har adgang til informationerne.